Algemene Verkoopvoorwaarden ABU webshop

1. Definities

ABU: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Algemene Bond Uitzendondernemingen, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1175 RA) Lijnden aan de Singaporestraat 74, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40530952.

Klant: de wederpartij van ABU die via de webshop van de ABU een Overeenkomst aangaat dan wel een bestelling plaatst of aanbod aanvaardt voor de levering van producten.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen de ABU en de Klant met betrekking tot door de ABU verkochte en te leveren producten.

2. Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten met de ABU, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan de ABU die via de webshop van de ABU lopen. Eventuele voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing en de toepasselijkheid hiervan wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van deze algemene verkoopvoorwaarden kan alleen worden afgeweken als de ABU hiermee vooraf, schriftelijk en expliciet ter zake de betreffende punten overeenkomt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Een afwijking geldt alleen voor een specifieke bestelling. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de Klant van de ABU te kennen de (toepasselijkheid van) deze voorwaarden te aanvaarden.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze algemene leveringsvoorwaarden bedongen, gelden ook voor door de ABU ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.

3. Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van de ABU zijn vrijblijvend en aanbiedingen kunnen steeds door de ABU worden herroepen. De ABU kan niet aan een aanbieding worden gehouden als de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.  De ABU accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. De ABU behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen.

4. Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling in de webshop van de ABU (webshop.abu.nl) accepteert de Klant de aanbieding van de ABU en komt een Overeenkomst tot stand tussen de ABU en de Klant. De ABU behoudt zich het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

5. Leveringen en klachten

De ABU zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde product. Opgegeven levertijden zijn echter alleen indicatief en zijn nimmer fatale termijnen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de Overeenkomst te ontbinden noch enig ander recht.

De Klant heeft de verplichting, op straffe van verval van alle rechten, om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Als dit niet het geval is, dient de Klant de ABU daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen onder gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde producten. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij de ABU te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

6. Prijs en betaling

Opgegeven prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief btw en verzendkosten en eventuele andere bijkomende kosten. De Klant voldoet bij de ABU aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde Overeenkomst middels iDeal. Als de Klant lid is van de ABU kan de betaling ook op rekening plaatsvinden. In het geval dat betaling achteraf plaatsvindt en de ABU een factuur stuurt, dient de betaling door de Klant binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum plaats te vinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van de ABU.

7. Reclames, garantie en retourgoederen

Voor reclames met betrekking tot geleverde producten geldt de termijn zoals omschreven in artikel 5. Als de klacht tijdig is ingediend en door Klant is aangetoond, dat de producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft de ABU de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren, een en ander ter uitsluitende keuze aan de ABU. Retourzendingen worden in alle gevallen alleen geaccepteerd als zij vooraf bij de ABU zijn aangemeld, . De kosten van retourzendingen komen ingeval het product onder de garantie valt voor rekening van de ABU. In alle andere gevallen komen deze kosten en eventuele andere kosten voor rekening van de Klant.

8. Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van de ABU over naar de Klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, als de Klant aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

9. Klantgegevens

Als de Klant aan de ABU opgave doet van een adres is de ABU gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling.

10. Aansprakelijkheid

Als vast komt te staan dat de ABU jegens de Klant aansprakelijk mocht zijn voor schade die wordt geleden in verband met de Overeenkomst, of uit hoofde van onrechtmatige daad, of uit enige andere hoofde, dan is deze aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, te allen tijde in zijn totaliteit beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld:

  1. De ABU is niet aansprakelijk voor schade die niet aan hem toerekenbaar is;
  2. de ABU is nooit aansprakelijk voor de door de Klant geleden gederfde winst, gemiste inkomsten, gemiste omzet, gemiste besparingen, schade door bedrijfs- en andersoortige stagnatie noch voor schade die elders in deze algemene leveringsvoorwaarden is uitgesloten;
  3. De ABU draagt geen verantwoordelijkheid voor en is niet aansprakelijk voor schade in verband met informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.
  4. De ABU is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van handelingen en/of tekortkomingen van derden.
  5. De ABU is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Klant en de ABU.
  6. De ABU is niet aansprakelijk voor schade waartegen de Klant reeds is verzekerd.

Deze beperkingen gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de ABU en/of van leidinggevenden van de ABU.

Schade waarvoor de ABU aansprakelijk gehouden kan worden, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 30 kalenderdagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan de ABU gemeld te worden, op straffe van verval van het recht op vergoeding van deze schade.

11. Diversen

De Klant van de ABU dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door de ABU geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. De ABU garandeert niet dat de aan de Klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden.

Ingeval van overmacht heeft de ABU het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel als de overmacht langer dan één maand voortduurt zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de Klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat de ABU gehouden is tot enige schadevergoeding. Onder overmacht ex artikel 6:75 BW wordt in deze algemene leveringsvoorwaarden  verstaan, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, alle van buitenkomende oorzaken alsmede de gevolgen hiervan, voorzien of niet voorzien, waarop de ABU geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de ABU niet in staat is haar verplichtingen na te komen dan wel waardoor het voor de ABU dermate onmogelijk bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar is dat nakoming van de Overeenkomst in redelijkheid niet van de ABU verwacht kan worden. Hieronder vallen onder meer – maar niet uitsluitend –:

  1. werkstakingen in het bedrijf van de ABU of van derden;
  2. epidemieën en pandemieën en als gevolg daarvan getroffen (overheids)maatregelen;
  3. defecten en/of storing in materieel, apparatuur en/of instrumenten benodigd voor de levering van de producten;
  4. de omstandigheid dat de ABU een prestatie, die van belang is in verband met de door de ABU zelf te leveren producten niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt;

12. Rechten

Alle contacten en transacties met de ABU geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van de ABU. Niets uit uitgaven of publicaties van de ABU mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ABU.

13. Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen, waaronder (de totstandkoming van) Overeenkomsten, tussen de ABU en Klant is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Geschillen tussen de ABU en Klant zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.